info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Prostředí školy

Charakteristika školy:

Budovy MŠ se nacházejí v klidném prostředí,  stranou od dopravního ruchu, obklopeny zahradou se vzrostlými stromy a keři. Oba pavilony jsou patrové, každý má samostatný vchod a propojeny jsou chodbou, která je spojuje  se školní jídelnou s vlastním vchodem pro zavážení potravin.  Součástí je i prádelna, sklad prádla a ředitelna. V pavilonech se nacházejí čtyři třídy. Složení všech tříd je věkově heterogenní. Vnitřní prostory MŠ jsou přizpůsobeny nejnovějším požadavkům hygienických norem a moderním trendům ve výchovně vzdělávací práci. První pavilon prošel rekonstrukcí. U školy je prostorná zahrada k pobytu dětí na čerstvém vzduchu, vzdělávací činnosti dětí a k relaxaci. Je vybavena srubovým domkem na hračky a sezonní pomůcky. Jsou tu dvě pískoviště, houpačky, kolotoč, věž se skluzavkou, dřevěné pyramidy, prostor na míčové hry a svah na zimní radovánky. Děti mají k dispozici koloběžky, traktory, odstrkávadla, míče, obruče i hračky na písek. V letních měsících jsou pískoviště osazována slunečníky a k dispozici jsou i vodní hračky.

V MŠ působí 8 kvalifikovaných učitelek, včetně ředitelky MŠ, tři provozní pracovnice, včetně školnice,  dvě kuchařky a vedoucí školní jídelny.

Podmínky vzdělávání :

Věcné podmínky:

V pavilonech jsou vždy dvě třídy : 1 pavilon má v přízemí  „ Červenou třídu“  a v patře „Zelenou třídu“.    2 pavilon má v přízemí „Žlutou třídu“  a v patře  „ Modrou třídu“. Každá třída má své vlastní zázemí: šatnu dětí i personálu, sociální zařízení, třídu, hernu, kabinet na pomůcky, místnost na ukládání lehátek. Všechny třídy jsou zařízeny nábytkem, který je přizpůsoben ergonomickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadný a bezpečný. MŠ má dostatečně velké prostory pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne. Prostory vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami, stavebnicemi, odpovídají počtu  a věku dětí. Hračky jsou umístěny tak, aby na ně děti dosáhly a mohly je využívat ke svým činnostem. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru třídy a budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce mohli shlédnout i rodiče. Děti mají volný přístup ke knihám, skládačkám, hudebním nástrojům i k tělocvičným pomůckám.

Životospráva:

MŠ má vlastní kuchyni, připravuje dětem svačiny a oběd, zařízení odpovídá všem hygienickým požadavkům. Dětem je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Při stolování je preferována samostatnost při sebeobsluze dětí, ale je tu i možnost dopomoci ze strany učitelky. Pro děti je zajištěn pitný režim v průběhu celého pobytu v MŠ : čaj, voda, voda se šťávou, voda s citrónem, děti mají možnost výběru. Mezi jednotlivými jídly je dodržován tří hodinový interval. Děti nikdy nejsou násilně nuceny do jídla. S dětmi je dodržován pravidelný denní režim, který je ale natolik flexibilní, aby umožňoval přizpůsobit činnost dětí v průběhu dne jejich potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku: min. 2 hodiny, za příznivých klimatických podmínek. Děti mají zajištěný dostatek pohybu nejen na zahradě , ale i v prostorách MŠ. Spací aktivity dětí předškolního věku jsou upraveny dle potřeb dětí: klidové činnosti po zkrácené době odpočinku na lehátku apod.

Psychosociální podmínky:

Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové podmínky, aby se děti cítily spokojené, jisté a bezpečné. Všechny děti mají stejná práva, stejné povinnosti, stejné možnosti. Nikdo není zvýhodňován, ani znevýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do mezí vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Učitelky se snaží nenásilnou formou  o komunikaci s dítětem, tak aby to bylo dítěti příjemné a byl navozen vztah důvěry a spolupráce. Je omezeno nezdravé soutěžení dětí, díky heterogennímu věkovému složení ve třídách. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme nebojácnost, samostatnost a sebedůvěru dětí, vzájemnou dopomoc, empatitu. V dětech je rozvíjena citlivost, ohleduplnost k mladším, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Děti jsou seznamovány s pravidly chování ve skupině, podporujeme kamarádství, rozvíjíme přátelství. Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě, vztahy dětí ovlivňují prosociálně, dbají na prevenci šikany. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají jejich uspokojování. Děti nejsou přetěžovány, mají možnost kdykoli odpočívat.

Zaměřujeme pozornost na kladné stránky osobnosti dítěte, na oblasti, ve kterých je dítě úspěšné, necháváme dítě zažívat pocity úspěchu. Uplatňujeme zásady efektivní komunikace.

Dostatečně oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní výkony a projevy dítěte a přiměřeně na ně reagujeme pozitivním hodnocením.

Nově příchozím dětem nabízíme prostor na adaptaci dle individuálních potřeb.