info@msnovedomky.cz Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Heterogenní třídy – význam

Naše mateřská škola má čtyři třídy, které jsou všechny věkově smíšené tzn. heterogenní. Níže naleznete pár bodů, ve kterých popisujeme jejich význam.

Stručné shrnutí heterogenních tříd:

 • vycházejí obecně z pedagogiky 20.století a nového pojetí dítěte
 • podporují naplňování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání po všech stránkách (cíli počínaje, výrazně obohacují naplňování obsahu předškolního vzdělávání v přirozenějších podmínkách, až po kvalitu a rozsah získaných kompetencí každého jednotlivého dítěte)
 • dávají dětem více příležitostí k přirozenému a celostnímu učení, vytvářejí podmínky pro kooperativní učení, jehož základní podmínkou je kooperativní skupina. Základním požadavkem na kooperativní skupinu jsou děti různého věku, rozdílných schopností. Kooperativní skupina umožňuje, že děti mohou komunikovat verbálně i neverbálně, jsou na sobě vzájemně závislé, výsledek je společné dílo všech, ale každý má svou odpovědnost. Uplatnit se může velký i malý.
 • nabízejí větší množství sociálních rolí, více příležitostí ke komunikaci, k nápodobě, osvojení si většího množství strategií chování, kontaktů (dítě se učí navazovat kontakty, učí se, jak se ovládat, ovládat svou agresi, nacházet svou identitu, podřídit se i vést skupinu, sdělit přání, spolupracovat, kooperovat, empatovat atd.)
 • hry i činnosti v heterogenní třídě jsou přirozenější, tvořivější, zajímavější, s prostorem pro přirozené rozvíjení prosociálního chování a jednání, pro vyjadřování vlastních názorů, přání, rozhodnutí i postojů
 • nově příchozí děti obvykle snadněji zapadnou do zažitých pravidel, režimu, lépe se orientují, nacházejí vzory k nápodobě apod.
 • je vytvořené přirozené prostředí k vnímání a přihlížení k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí (a tím je potažmo získána i cenná zkušenost do dalšího života, že lidé nejsou stejní ani stejně schopní, že každý umů něco lépe a hůř, že každému se daří něco jiného, že není jediná správná cesta, a že bez pomoci a spolupráce s ostatními se vlastně člověk v životě neobejde).

VÝHODY HETEROGENNÍCH TŘÍD:

 1. Větší prostor pro spolupráci
 2. Zavedená pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je od nich nevyžadujeme jen my, ale i starší děti a jdou jim příkladem.
 3. Starší děti poznávají v zrcadle mladších svojí zralost, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí.
 4. Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout.
 5. Děti se navzájem učí způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče.
 6. Když mladší děti pozorují starší při činnostech, je tím povzbuzován první zájem o budoucí úkoly a ulehčen přístup k novým oblastem myšlení.
 7. Věkově odlišné skupiny ovlivňují rozvoj řeči dítěte, dochází k přirozené nápovědě starších dětí.
 8. Věkově smíšená třída umožňuje práci s menší skupinou dětí a tím dokonalejšímu procvičení získaných vědomostí, či dovedností.
 9. Pokud je v heterogenní třídě mladší dítě, které je vyspělejší, přirozeně se snaží vyrovnat dětem starším, nebo naopak dítě méně vyzrálé najde lepší komunikaci s dětmi mladšími.
 10. Ve věkově smíšené skupině se děti rychleji vyvíjejí, mají v sobě navzájem vzory.
 11. Starší děti se učí toleranci, ohleduplnosti, cítí se být důležité a podle toho se učí i chování k mladším a slabším dětem.
 12. Nové děti se lépe adaptují na pobyt v MŠ, protože vstupují do kolektivu, kde není tolik plačících dětí jako ve třídě homogenní.
 13. Pro děti je takto uspořádaná třída přirozenější (rodinný model).
 14. Možnost práce s předškoláky v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Co možná nejlepší připravenost pro vstup do ZŠ.
 15. Více prostoru pro individuální přístup k dětem ve všech věkových skupinách a lepší přehled učitelek o získaných dovednostech a znalostech dětí.